Golf Club Grabštejn   


Titulní strana
Co je zde nového
Služby & Ceník
Hřiště 18 jamek
Hřiště 2017 - mapa
Hřiště 2017 - birdies
Akademie 9 jamek
Akademie - mapa
Akademie - birdies
Historie hřiště
Hřiště 2008 - birdies
Hřiště 2008 - pohledy
Golfový klub
Golfový klub Grabštejn
Mistři klubu, rekordy
Grabštejn Cup
Turnaje GCG
Trenéři a cvičitelé
Mládež
Klubové statistiky
Fotogalerie
Články
Golfová abeceda
Otázky a odpovědi
Kontakty


Jan Šefčík
Golf Club Grabštejn
IČ 26582864
čú. 0985773349/0800

email:
gcg@gcg.cz
webmaster@gcg.cz

telefon:
+420 607932216

GPS recepce:
50°50´31.677"N,
14°52´49,957"E

Servis golfových holí

- prodlužování holí
- zkracování holí
- tlustší nebo tenčí gripy
- výměna gripů
- výměna shaftů
- JUMBO gripy na putter

telefon: 602 488 027
Stanovy
1.4.2010 8:05:00 / zobrazeno: 1458x

Zde je úplné znění stanov Golf Clubu Grabštejn. Souhlas se stanovami je nezbytným předpokladem členství v klubu.


GOLF CLUB GRABŠTEJN

Stanovy

I.
Úvodní ustanovení

Golf Club Grabštejn (dále jen klub) je dobrovolným občanským sdružením sdružující své členy k provozování především sportovní a společenské činnosti a k zastupování zájmů členů klubu. Klub je sdružením občanů podle zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Název klubu je: Golf Club Grabštejn (zkráceně GCG) Sídlem klubu je: Chrastava, Žitavská 155, PSČ 463 31

 

 

II.
Cíle klubu

Hlavním cílem klubu je sdružování osob za účelem provozování golfové hry a dalších sportovních a společenských aktivit. Klub zejména:

 

 

 • vytváří podmínky pro rozvoj a propagaci golfového sportu
 • zajišťuje sportovní činnost svých členů
 • zastupuje zájmy svých členů ve vztahu k jiným subjektům
 • provádí organizační a podnikatelskou činnost související s naplňováním hlavních cílů klubu
 • provádí výstavbu a údržbu objektů pro potřeby své činnosti a svých členů
 • koordinuje svoji činnost s Českou golfovou federací

Při své činnosti klub respektuje obecně platné právní předpisy, morální a etické zásady

 

 

III.
Členství

Členem klubu se může stát fyzická či právnická osoba, která souhlasí se stanovami klubu, ztotožňuje se s jeho cíli a chce se podílet na jejich naplňování. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor klubu. Podkladem pro toto rozhodnutí je písemná přihláška žadatele a zaplacení stanovených příspěvků. Dokladem o členství je platný členský průkaz. Formy členství:

 

 

 • řádné - je vázáno splněním podmínek o členství
 • rodinné - v případě řádného členství jednoho z manželů má možnost vstupu a tím i získání řádného členství i druhý z manželů a jejich děti, a to za 50 % vstupního příspěvku.
 • čekatel - pro děti do 18 let. Čekatel hradí vstupní poplatek v roce dosažení 18 let věku ve výši vztažené k roku, kdy se stal čekatelem klubu.
 • přerušené - v odůvodněných případech může člen své členství přerušit. Tuto skutečnost je povinen oznámit klubu. Po dobu přerušení platí udržovací příspěvek, který činí 20 % z ročního příspěvku. Po dobu přerušení členství nemůže bezplatně využívat golfové zařízení klubu.
 • čestné - je uděleno výborem klubu významným osobnostem. Toto členství nepodléhá poplatkové povinnosti.
 • služební - služebním členem se může stát zaměstnanec klubu nebo organizace spravující golfové hřiště klubu, na základě rozhodnutí výkonného výboru.

Řádní členové mají právo:

 

 

 • účastnit se valné hromady
 • účastnit se sportovních a společenských akcí klubu při splnění podmínek stanovených pro účast
 • využívat golfové a klubové zázemí
 • volit a být volen
 • předkládat orgánům klubu své návrhy a připomínky k činnosti klubu
 • požadovat od orgánů klubu informace o činnosti klubu
 • reprezentovat klub

Členové čestní, kolektivní a služební a čekatelé členství mají práva řádných členů s výjimkou práva volit a být volen do orgánů klubu a hlasovat na valné hromadě. Všichni členové klubu mají povinnost:

 

 

 • svým vystupováním a jednáním přispívat k dobrému jménu klubu, nepoškozovat klub ani jeho členy, dodržovat zásady golfové a sportovní etiky
 • řídit se stanovami klubu, řídit se předpisy a rozhodnutími klubu a jeho orgánů
 • uhradit v termínu členské vstupní a roční příspěvky ve výši odsouhlasené valnou hromadou klubu
 • oznamovat klubu změny týkající se členství (změna formy členství, adresa, příp. další)
 • podle svých možností se podílet na činnosti klubu

Členství zaniká:

 

 

 • vystoupením, na základě oznámení člena
 • dohodou klubu a člena klubu
 • úmrtím člena
 • zánikem právnické osoby
 • vyloučením - pokud člen více než rok neplní své členské povinnosti, nebo hrubě poruší členské povinnosti, může výkonný výbor klubu ukončit jeho členství
 • zánikem klubu
 • Členství v klubu může být výkonným výborem pozastaveno, pokud člen nesplní v termínu členské povinnosti. Pozastavení bude zrušeno napravením nesplněných závazků člena.

Výbor klubu může uchazeči o členství snížit výši členského vstupního příspěvku v případě, vykoná-li uchazeč významnou záslužnou činnost pro rozvoj klubu. Řádný člen klubu může v odůvodněných případech své členství převést na jinou osobu. Tento převod podléhá schválení výkonného výboru. Členem klubu může být právnická osoba na základě dohody mezi výborem klubu a právnickou osobou. Vzájemná dohoda definuje podmínky, za kterých je právnická osoba přijata za člena klubu.

 

 

IV.
Klubové orgány

Klubovými orgány jsou:

 

 

 • valná hromada
 • výkonný výbor
 • prezident
 • revizní komise

Členové orgánů klubu musí být zároveň řádnými členy klubu. V případě právnické osoby může být do orgánů klubu volen pouze statutární zástupce.

 

 

V.
Valná hromada

Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada. Je tvořena všemi členy klubu. Valnou hromadu svolává minimálně jedenkrát v roce výkonný výbor. Valná hromada musí být rovněž svolána, požádá-li o to nejméně jedna polovina členů klubu. Valná hromada klubu rozhoduje svým usnesením:

 

 

 • o zániku klubu
 • o změnách stanov klubu
 • schvaluje výroční zprávu a zprávu o činnosti a hospodaření klubu za předešlé období
 • schvaluje plán hospodaření a rozpočet klubu na příští období
 • volí a odvolává výkonný výbor a revizní komisi
 • schvaluje hlavní směry činnosti klubu
 • Usnesení valné hromady je platné při souhlasu nejméně nadpoloviční většiny přítomných členů klubu. O změně stanov a o zániku klubu rozhoduje valná hromada klubu dvoutřetinovou většinou přítomných členů klubu.

Každý řádný člen má jeden hlas, každá právnická osoba má rovněž jeden hlas.

 

 

VI.
Výkonný výbor

Řídícím orgánem klubu je výkonný výbor volený valnou hromadou. Výbor má 6 členů, jejichž funkční období je 5 let a opětovná volba či nominace je možná. Tři členové výboru jsou navrhováni valnou hromadou a tři členové výboru jsou navrhování majitelem hřiště. Výkonný výbor volí ze svého středu prezidenta klubu. Jednání výboru svolává prezident klubu. Výkonný výbor:

 • stanovuje vnitřní směrnice a řády klubu
 • řídí činnost klubu a rozhoduje o všech otázkách, které nejsou určeny do kompetence valné hromady
 • odpovídá za spravování majetku klubu, hospodaření s ním a jeho řádnou evidenci
 • rozhoduje o přijímání nových členů do klubu a zároveň rozhoduje o jejich vyloučení
 • může udělit čestné členství v klubu osobám, které se výrazným způsobem zasloužili o činnost a propagaci klubu
 • řídí se stanovami a ustanoveními valné hromady, postupuje podle schválených směrnic a řádů, rozpočtu
 • je oprávněn jmenovat podle potřeby další pracovníky klubu a uzavírat s nimi pracovní smlouvy
 • může rozhodnout o předmětu podnikání klubu a žádat pro klub živnostenská oprávnění

K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas prezidenta klubu. Pokud klesne počet členů výkonného výboru pod počet stanovený stanovami klubu, je výkonný výbor oprávněn doplnit chybějící členy kooptací z řad členů klubu. Kooptace podléhá schválení nejbližší valnou hromadou.

 

 

VII.
Prezident klubu

Prezident klubu je volen výkonným výborem a zároveň je jeho členem. Prezident klubu reprezentuje klub a jedná jeho jménem. Při jednáních se řídí stanovami klubu, rozhodnutími valné hromady a výkonného výboru . Je oprávněn k podepisování listin, týkajících se klubu. Prezident klubu vystupuje jako statutární zástupce klubu. V případě prezidentovi nepřítomnosti ho zastupuje jím pověřený člen výkonného výboru klubu.

 

 

VIII.
Revizní komise

Revizní komise klubu je revizním orgánem odpovědným výhradně valné hromadě klubu. Revizní komise má tři členy, kteří jsou voleni valnou hromadou klubu. Volební období komise je pět let. Revizní komise klubu má právo provádět kontroly právních, finančních, účetních a jiných agend všech orgánů klubu. Tuto kontrolu je povinna provést minimálně jednou ročně. Se závěry kontrol je povinna seznámit výkonný výbor a valnou hromadu klubu. Pokud klesne počet členů revizní komise pod počet stanovený stanovami klubu, je revizní komise oprávněna doplnit chybějící členy kooptací z řad členů klubu. Kooptace podléhá schválení nejbližší valnou hromadou.

 

 

IX.
Majetek a hospodaření klubu

Klub může svým jménem nabývat majetková a jiná práva a má samostatnou majetkovou odpovědnost. Majetek klubu je tvořen nemovitými a movitými věcmi a jinými majetkovými právy. Majetek klubu tvoří:

 

 

 • roční členské příspěvky, klubové a hráčské poplatky
 • příjmy z vlastní hospodářské činnosti
 • příjmy ze sportovní činnosti
 • jiné příjmy

Účetním rokem je kalendářní rok. Klub hospodaří jako občanské sdružení se samostatnou právní subjektivitou dle svého rozpočtu a s odpovědností za svoje závazky. Jménem klubu jedná prezident klubu nebo jím pověřený člen výkonného výboru.

 

 

X.
Zánik klubu

O zániku klubu rozhoduje valná hromada klubu. Valná hromada určí likvidátora klubu, jehož povinností je vypořádat závazky klubu. Po vypořádání všech závazků klubu se zbývající majetek klubu rozdělí mezi členy klubu podle rozhodnutí valné hromady.

 

 

XI.
Ustanovení závěrečná a přechodná

Tyto stanovy byly přijaty přípravným výborem dne 20. 1. 2002 a nabývají účinnosti dnem jejich registrace Ministerstvem vnitra ČR. Stanovy mohou být měněny výhradně usnesením valné hromady klubu.Dnes je úterý
26.5.2020:Hřiště otevřeno!
Course open!
Kliknutím na obrázek se vám stáhne a zobrazí velmi užitečný přehled CO a JAK okolo nových hendikepů od roku 2020.

Podstatné je, že spočítat si "... o kolik jsem se zlepšil" hned po odevzdání skórky už reálně nejde a musí se počkat minimálně do druhého dne, než se to vše přepočte na federačním serveru (u turnajů totiž taky záleží i na tom, jak hráli ti okolo).


Víkend Mezinárodních mistrovství České republiky
Ve dnech 18. - 20. července 2019 proběhla první dvě Mezinárodní Mistrovství České republiky. Na Kácově se hráli MID amatéři a Grabštejn zastupoval Honza Martiník. Po slušných prvních dvou kolech se to v sobotu moc nepovedlo. To je sice pravda, ale na druhou stranu v osmdesátihlavém startovním ...
LET Access Series 2019 - Amundi Czech Ladies Challenge Konopiště
Historicky poprvé vám můžeme napsat vynikající zprávu - Bobeška Burdová získala kartu na turnaj druhé nejvyšší evropské série LET Access Series 2019, který se bude hrát ve dnech 1. - 3. srpna 2019 na Konopišti.  Detailní informace k turnaji najdete kliknutím zde. foto: Ivan Pagg ...
Grabštejn v nároďáku
Důležitou událost pro grabštejnský golf jsme zaznamenali v minulém týdnu a musíme se o ni s vámi podělit. Ačkoliv Honza Martiník není naším domovským členem, je tak nějak vlastně náš a o to větší byla naše radost, když se na minulý týden na federačním serveru objevila sestava seniorské reprez ...
Krajský přebor mužů
Na hřišti Queens Park Golf Clubu Myštěves se ve dnech 16. a 17. června 2018 odehrála první část krajského přeboru Východ A, tedy soutěže, kterou letos hraje náš mužský tým. Do bojů nastoupilo celkem 15 týmů a grabštejnští mezi nimi vybojovali průběžné šesté místo, což vzhledem k sestavě, která by ...
1. liga žen Česká Lípa
Ve dnech 9. a 10. června 2018 se náš ženský prvoligový tým žen zúčastnil první části letošní 1. ligy družstev. Druhá nejvyšší soutěž družstev v České republice zahrnuje 12. týmů z východního regionu naší země.   Hřiště v České Lípě, které čekalo již více než měsíc na déšť, se konečně dočk ...
Nová reciprocita
Dobrá zpráva pro všechny grabštejnské golfisty - po několika jednáních v uplynulých týdnech se nám podařilo domluvit 30% slevu na hrací fee s Golfovým hřištěm Mstětice.
Mezinárodní juniorské Mistrovství Chorvatska
Ve dnech 29. září - 1. října 2017 proběhlo v chorvatském Záhřebu Mezinárodní juniorské Mistrovství Chorvatska. Na tomto turnaji náš klub reprezentovala Bobeška Burdová, která si ve velice těžkých podmínkách skvělým výkonem v posledním kole zajistila titul v kategorii do 21 let a od celkového ...
Cena fair play
Po delší době jsem v poznámkách narazil na zajímavý příběh, který mi před časem vyprávěl Luděk Vele. Přiznám se, že jsem si s tím moc hlavu nelámal, ale protože se mě na osud svého příběhu Luděk několikrát ptal a protože je to skutečně hezký příběh, je minimálně mou povinností se s vámi o tento p ...
Akce v Golfcentru Liberec
Zajímavou akci pro nás připravilo pro letošní podzim Golfcentrum Liberec. V říjnu a v listopadu 2016 totiž nastavilo celodenní vstupné na putting, driving range i na simulátory na 100 Kč. To znamená, že když si včas zarezervujete některou z těchto aktivit, zaplatíte pouze toto celodenní vstupné a ...
Ryder cup 2016 - část první
24. září 2016 proběhla na hřišti v Prosečném první část letošního Ryder cupu. Ve značně oslabené sestavě jsme do bojů nevstoupili nejšťastněji, ale z historie již víme, že přivézt si ze soupeřova hřiště 2,5 bodu není vůbec špatný začátek. Ve dvou utkáních jsme zvítězili - Bobešce se podařilo po u ...
 1   2   3   4   5 
 6   7   8   9   10 
 11   12   13   14   15 

Co je zde nového |  Panoramata jamek |  Hřiště na mapě
Služby & Ceník |  Turnaje GCG |  Trenéři a cvičitelé |  Členská základna
Mládež |  Klubové statistiky |  Fotogalerie |  Články
Golfová abeceda |  Otázky a odpovědi

© NETSYSTEM Int. a.s. 
2008 - 2020